ลงทุนอสังหาต้องรู้! สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร?

ลงทุนอสังหาต้องรู้! สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร?

ลงทุนอสังหาต้องรู้! สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร?

ลงทุนอสังหาต้องรู้! สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร? ในการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ดิน บ้าน หรือคอนโดมิเนียม หลายๆ ท่านอาจจะเลือกใช้บริการจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อ และบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยังช่วยดำเนินการในส่วนของเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาจะซื้อจะขายด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายแค่ไหนก็ตาม แต่สัญญาจะซื้อจะขายเป็นเอกสารสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ค่ะ

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร

สัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันว่าจะซื้อขายทรัพย์สินกันในอนาคต โดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ราคาซื้อขาย เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สัญญาจะซื้อจะขายจึงเป็นสัญญาที่แสดงเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่จะซื้อขายทรัพย์สินกันในอนาคต แต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อในทันที

การสัญญาจะซื้อจะขายมีความสำคัญต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสัญญาที่จะช่วยปกป้องสิทธิของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายจะเป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญต่อการทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างยิ่งค่ะ

ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขาย

  • ผู้ซื้อตกลงวางเงินมัดจำไว้กับผู้ขาย เพื่อแสดงเจตนาจริงใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น เงินมัดจำมักคิดเป็นจำนวนร้อยละของราคาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20
  • ผู้ขายตกลงสงวนอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ ไม่นำไปขายหรือให้เช่าแก่บุคคลอื่น ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเสียโอกาสในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น
  • ระบุราคาและเงื่อนไข การชำระเงินค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน เช่น ราคาอสังหาริมทรัพย์ จำนวนงวดที่ต้องชำระ ระยะเวลาชำระแต่ละงวด เป็นต้น
ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขาย

ความสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

  1. ช่วยลดความเสี่ยงในการหาผู้ซื้อ/ผู้เช่าไม่ได้ในอนาคต

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถปิดความเสี่ยงในการหาผู้ซื้อ/ผู้เช่าไม่ได้ในอนาคตได้ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ

การทำสัญญาจะซื้อจะขายช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ เช่น การก่อสร้าง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนดเวลา

  1. ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรายอื่นๆ

สำหรับนักลงทุนหรือบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ สัญญาจะซื้อจะขายช่วยให้นักลงทุนรายอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นใจว่าโครงการนั้นจะมีศักยภาพในการขายได้ เนื่องจากมีผู้ที่จองซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการนั้นแล้ว

ข้อควรระวังในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย

การทำสัญญาจะซื้อจะขายควรทำอย่างรอบคอบ โดยควรปรึกษากับทนายความหรือบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญด้านอสังหา เพื่อให้ได้สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยมีข้อควรระวังในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ดังนี้

  • ตรวจสอบรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วน เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย สภาพของทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
  • กำหนดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาให้ชัดเจน
  • ระบุรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ชัดเจน

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ที่ชัดเจน โดยผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำเพื่อแสดงเจตนาจริงใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนผู้ขายจะต้องสงวนอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ ไม่นำไปขายหรือให้เช่าแก่บุคคลอื่น ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

สัญญาจะซื้อจะขายมีความสำคัญต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายประการ ช่วยลดความเสี่ยงในการหาผู้ซื้อ/ผู้เช่าไม่ได้ในอนาคต ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ และช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรายอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ดังนั้นการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลดความเสี่ยงและดึงดูดเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»