เช็กด่วนสัญญาจะซื้อจะขายทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

เช็กด่วนสัญญาจะซื้อจะขายทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

เช็กด่วนสัญญาจะซื้อจะขายทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

เช็กด่วนสัญญาจะซื้อจะขายทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง สัญญาจะซื้อจะขายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีความสำคัญในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขายเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดหรือถูกโกงในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะซื้อและผู้จะขายจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของสัญญาอย่างรอบคอบนะคะ แล้วเราจะมีวิธีทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างไรเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด มาดูกันเลยค่ะ

เช็กด่วน สัญญาจะซื้อจะขาย ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

ทำความเข้าใจกับสัญญาจะซื้อจะขาย

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยสัญญาจะซื้อจะขายจะระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขาย ราคาซื้อขาย วิธีการชำระราคา การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบทรัพย์สิน การโอนสิทธิและคำรับรองของผู้จะขาย รวมถึงกรณีผิดสัญญาและระงับสัญญา เพื่อให้การทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการทำสัญญาจะซื้อจะขายไม่ให้ถูกโกง

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขาย

ก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขายอย่างละเอียด โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน ใบประเมินราคา แผนที่ ฯลฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด สภาพการใช้งาน ภาระผูกพันต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ขอดูโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อควรขอดูโฉนดที่ดินของผู้จะขาย โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินนั้นถูกต้องครบถ้วน ปราศจากข้อพิพาทหรือภาระผูกพันใดๆ

 1. ขอดูใบประเมินราคา

ใบประเมินราคาเป็นเอกสารที่แสดงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อควรขอดูใบประเมินราคาจากผู้จะขาย โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคาประเมินกับราคาที่ตกลงซื้อขาย เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคา

 1. กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน

เงื่อนไขการชำระเงินควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด และกำหนดระยะเวลาในการชำระราคา โดยผู้ซื้อควรชำระราคาบางส่วนเป็นเงินดาวน์ก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย และชำระราคาส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์

เช็กด่วน สัญญาจะซื้อจะขาย ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
 1. กำหนดวันและเวลาโอนกรรมสิทธิ์

วันและเวลาโอนกรรมสิทธิ์ควรระบุให้ชัดเจน โดยผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในวันและเวลาโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย

 1. ขอคำรับรองจากผู้จะขาย

ผู้จะขายควรให้คำรับรองกับผู้ซื้อเกี่ยวกับสภาพของอสังหาริมทรัพย์ ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่มีภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขาย

 1. ทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างรอบคอบ

ผู้ซื้อควรอ่านสัญญาจะซื้อจะขายอย่างรอบคอบ และควรให้ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือตัวแทนจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยในการตรวจสอบสัญญาก่อนลงนาม โดยสัญญาจะซื้อจะขายควรระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขาย ราคาซื้อขาย วิธีการชำระราคา การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบทรัพย์สิน การโอนสิทธิ์และคำรับรองของผู้จะขาย รวมถึงกรณีผิดสัญญาและระงับสัญญา

 1. ใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการซื้อขายบ้าน เนื่องจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการซื้อขายบ้าน และสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้ซื้อควรเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้เป็นหลักฐาน เช่น โฉนดที่ดิน ใบประเมินราคา สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิของตนหากเกิดกรณีพิพาท

หากผู้ซื้อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นอย่างรอบคอบแล้ว จะช่วยป้องกันการถูกโกงในการทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรระมัดระวังและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

เช็กด่วน สัญญาจะซื้อจะขาย ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

ข้อควรระวังเพิ่มเติมในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย

 • หากผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ซื้อควรขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ของผู้จะขาย
 • หากผู้จะขายเป็นนิติบุคคล ผู้ซื้อควรขอตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนและอำนาจกรรมการของบริษัท
 • หากอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขายเป็นทรัพย์มรดก ผู้ซื้อควรขอตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์ในมรดกของผู้จะขาย
 • หากอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขายเป็นทรัพย์ขายฝาก ผู้ซื้อควรขอตรวจสอบหนังสือขายฝาก
 • หากผู้ซื้อมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขาย สามารถปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้

การซื้อขายบ้านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้และความระมัดระวัง การทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมี โดยคุณอาจใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขาย นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระเงิน อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»