ภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? การมีบ้านหลังแรกเป็นความฝันของใครหลายๆ คน ซึ่งการซื้อบ้านเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้มค่ามากๆ ไม่เพียงความสุขและความรู้สึกดีๆ ที่มาพร้อมกับการเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น แต่เรายังต้องมีความรับผิดชอบทางการเงิน รวมถึงภาษีบ้านหลังแรกด้วยค่ะ แล้วภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร สามารถใช้ลดหย่อยภาษีได้หรือไม่ มาดูกันเลยค่ะ

บ้านหลังแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ในการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านแฝด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ค่ะ แต่จะสามารถใช้บ้านหลังแรกในการลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อ มีการกู้ยืมเงินจากผู้ประกอบกิจการภายในประเทศตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ โดยเป็นการนำดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินซื้อบ้าน ที่ผู้กู้จะจ่ายให้กับธนาคารทุกเดือนมายื่นภาษีขอลดหย่อนภาษีบ้านหลักแรกได้สูงสุดปีละ 100,000 ซึ่งมาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองค่ะ

ภาษีบ้านหลังแรกคืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

โดยสิทธิประโยชน์นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 1. ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • เงินที่ได้รับยกเว้นภาษีจะคำนวณจาก 10% ของราคาซื้อบ้าน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นจริง
 • สิทธิ์ยกเว้นภาษีนี้มีผลบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 1. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ผู้ซื้อบ้านหลังแรก สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมสามารถนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้คนละเท่าๆ กัน แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีบ้านหลักแรก

กรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกไว้ดังนี้

 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมจากผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
 • ธนาคาร
 • บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 • บริษัทประกันชีวิต
 • สหกรณ์
 • นายจ้างซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ในการลดหย่อนภาษี ต้องมาจากสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยกเว้นเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 2. ต้องจดจำนองบ้าน คอนโด หรือบ้านพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินนั้น โดยมีระยะเวลาจำนองตามระยะเวลาการกู้ยืม
 3. หากมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่เมื่อนำมารวมกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขลดหย่อนภาษีที่ไม่เกิน 100,000 บาท
 4. เมื่อกู้บ้านหลังแรกผ่านแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้ทันที
 5. ในกรณีกู้ซื้อบ้านร่วมกัน ผู้กู้ร่วมสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ แต่จะเฉลี่ยค่าลดหย่อนคนละเท่าๆ กัน และรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
เช็กด่วน สัญญาจะซื้อจะขาย ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

วิธีคำนวณบ้านหลังแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะคิดเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ไม่คิดส่วนของเงินต้น เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านเดือนละ 10,000 บาท เป็นจำนวน 12 เดือน รวมอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 120,000 บาท แต่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมจะได้ลดหย่อยคนละครึ่งคือ คนละ 50,000 บาท

อัตราภาษีเงินได้ก่อนทำการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก

ก่อนที่จะนำดอกเบี้ยเงินกู้มาทำการลดหย่อนภาษี ควรเช็กก่อนว่าคุณต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าไหร่ เพื่อจะได้คำนวณการลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง

เงินได้สุทธิอัตราภาษี
ไม่เกิน 150,000 บาทได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท5%
300,001 – 500,000 บาท10%
500,001 – 750,000 บาท15%
750,001 – 1,000,000 บาท20%
1,000,001 – 2,000,000 บาท25%
2,000,001 – 5,000,000 บาท30%
5,000,001 บาท ขึ้นไป35%

เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีบ้านหลังแรก

 • ผู้ซื้อต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมาก่อน
 • บ้านหรือคอนโดมิเนียมต้องมีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • กรณีซื้อร่วม ต้องถือกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง
 • ต้องใช้บ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นเป็นที่อยู่อาศัยจริง
 • ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์

 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: 5 ปีภาษี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
 • ลดหย่อนภาษี: ตลอดระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้

หลักฐานประกอบการยื่นขอสิทธิ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขาย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเงินกู้ยืม
 • ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย

วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ภาษีบ้านหลังแรก

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91
 • แนบเอกสารประกอบ เช่น สัญญาซื้อขายบ้าน ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อบ้าน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเงินกู้ยืม

ภาษีบ้านหลังแรกเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ช่วยให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สิทธิ์นี้มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนยื่นขอรับสิทธิ์

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»