เตรียมพร้อมก่อนโอนที่ดิน มีเอกสารอะไรบ้าง

เตรียมพร้อมก่อนโอนที่ดิน มีเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินให้ผู้อื่น

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมสำหรับการโอนที่ดิน คือ การเตรียมเอกสารโอนที่ดินให้พร้อม ซึ่งแบ่งออกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยทั้งสองแบบต้องเตรียมเอกสารแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำการซื้อ-ขายที่ดิน ต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้

เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ

1.บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

4.ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ

เอกสารการโอนที่ดินผู้ขาย

1.โฉนดที่ดินฉบับจริง

2.บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4.หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5.ในกรณีที่มีคู่สมรส ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนสมรส

6.หนังสือยินยอมให้ขายที่ดินของคู่สมรส

7.ในกรณีที่หย่า ให้เตรียมสำเนาทะเบียนหย่า

8.ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคล

1.หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึง 40% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์การซื้อขายและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ

7.ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

** ที่มา www.kasikornbank.com

»